В Україні можуть з’явитися спеціалісти з визначення розміру моральної шкоди, скільки 23.05.2018 року Верховною Радою України одержано проект Закону України «Про регулювання діяльності з визначення розміру моральної (немайнової) шкоди».

       Передбачається, що законом буде встановлено організаційні та правові засади діяльності спеціалістів з визначення розміру моральної (немайнової) шкоди, завданої фізичній або юридичній особі, з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів учасників такої діяльності.

       Даним законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про судову експертизу», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про судовий збір».

      На сьогоднішній день в Україні розмір моральної шкоди, враховуючи  характер правопорушення, глибину фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого тощо, визначається судом. При цьому, розміри моральної шкоди визначаються різні, оскільки не існує єдиної методики та практики щодо визначення її розміру, а тому об’єктивно довести та оцінити моральну шкоду дуже складно та значна частина позовних заяв про стягнення моральної шкоди не задовольняються, оскільки факт заподіяння моральної шкоди та її розміру залишається недоведеним. 

      Проте ймовірно, що ці функції на себе переймуть суб'єкти визначення розміру моральної шкоди, до яких належатимуть суб’єкти господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, у складі яких працює хоча б один спеціаліст з визначення розміру моральної шкоди та особи, які отримали кваліфікаційне свідоцтво спеціаліста з визначення розміру моральної шкоди.

      Отже, згідно законопроекту, спеціалістами з визначення розміру моральної шкоди можуть стати не лиже громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства, які здобули вищу освіту ступеня магістра або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю «Право», «Економіка», «Психологія», «Соціологія» чи «Соціальна робота». Ці особи повинні мати стаж професійної діяльності за відповідною спеціальністю не менше двох років після здобуття такої вищої освіти, а також скласти кваліфікаційний іспит і одержати кваліфікаційне свідоцтво відповідно до вимог цього Закону. У разі прийняття закону, буде створено Державний реєстр суб’єктів визначення розміру моральної шкоди, в якому міститиметься інформація про суб’єктів визначення розміру моральної шкоди, які проводять визначення розміру моральної шкоди.

       Розмір моральної шкоди визначатиметься у наступних випадках завдання моральної шкоди (ст. 3 Закону): - внаслідок недоліків виробів, робіт чи послуг, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб;-          внаслідок споживання небезпечного харчового продукту;-          внаслідок приниження честі чи гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи;-          внаслідок порушення інших цивільних прав;-          внаслідок завдання фізичній або юридичній особі у сфері господарських відносин;-          внаслідок порушення особистих прав учасників сімейних відносин;-          внаслідок порушення трудових прав працівника;-          внаслідок порушення прав фізичної особи на соціальний захист;-          внаслідок порушення житлових прав фізичних осіб;-          внаслідок порушення прав фізичних або юридичних осіб у сфері земельних, водних, лісових, гірничих відносин, відносин у галузі авіації та використання повітряного простору, охорони, використання і відтворення тваринного та рослинного світу, охорони навколишнього природного середовища та іншого спеціального законодавства;-          порушення права фізичної особи на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування;-          внаслідок порушення права на свободу об'єднання у політичні партії та громадські об’єднання;-          внаслідок адміністративного правопорушення та в інших випадки відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення інших прав фізичної або юридичної особи. Проте, що стосується моральної шкоди, завданої внаслідок поширення інформації у засобах масової інформації, то дія закону не поширюватиметься. 

      Замовник та суб'єкт визначення розміру моральної шкоди укладатимуть договір, в якому строк, ціна, предмет договору та інші істотні умови визначатимуться за згодою сторін договору.

      В подальшому спеціаліст, на підставі наявної у нього інформації, проводитиме аналіз та визначатиме ймовірний розмір грошового відшкодування моральної шкоди.

      При цьому, суб'єкти визначення розміру моральної шкоди матимуть право звертатись до фізичної або юридичної особи, яким завдано моральної шкоди, та вимагати їх особисту присутність, отримувати роз'яснення та додаткові відомості від замовника визначення розміру моральної шкоди та інших осіб, а також відмовитися від визначення розміру моральної шкоди у разі виникнення обставин, які перешкоджають об'єктивному визначенню розміру моральної шкоди, у тому числі застосування будь-яких форм незаконного впливу на спеціаліста.

      Кабінеом Міністрів України буде затверджено методичне регулювання визначення розміру моральної шкоди, згідно якого спеціалістом здійснюватиметься розрахунок.

      Заключним етапом роботи спеціаліста стане складання висновку у письмовій формі, що має бути засвідчений підписом спеціаліста, який його проводив, а також керівника суб’єкта визначення розміру моральної шкоди, у разі, якщо спеціаліст працює у його складі, та скріплений, за наявності, його печаткою.

      Складений висновок для суду не матиме заздалегідь встановленої сили і оцінюватиметься разом із іншими доказами, при цьому висновок щодо визначення розміру моральної шкоди, проведений з порушенням вимог закону, а також проведений особами, інформація про яких не міститься в Реєстрі, вважатиметься недійсним.

      Тож реалізація положень проекту Закону дозволить забезпечити фізичним і юридичним особам гарантований державою справедливий та рівний судовий захист їхніх прав та законних інтересів.

      Слід наголосити на тому, що відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини - головним обов'язком держави. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст. 21 Конституції України).

  • Україна, м. Київ, Вул. Паторжинського, 4, оф. 8
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • 073 163 43 09
  • forcelexcompany@gmail.com
  • Ідентифікаційний код юридичної особи 41340202
  • Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Форс Лекс»
Зворотній зв'язок